Danh Mục Sản Phẩm

MR-JN Cáp Encoder-Bộ điều khiển Mitsubishi Servo Driver Amplifier

Mã Sản Phẩm
: MR-JN Encoder Cable
Tên Sản Phẩm
: MR-JN Cáp Encoder-Bộ điều khiển Mitsubishi Servo Driver Amplifier
Danh Mục
: Servo Driver
Thương Hiệu
: Servo Driver MR-JN
Giá

: Liên HệMR-JN Cáp Encoder-Bộ điều khiển Mitsubishi Servo Driver Amplifier

Chi Tiết Sản Phẩm


MR-JN Cáp Encoder-Bộ điều khiển Mitsubishi Servo Driver Amplifier

  • Cáp Encoder Cable kết nối giữa Bộ điều khiển động cơ Servo dòng MR-JN với Động cơ Servo HF-KN, HF-KP

Thông số kỹ thuật:

Item Model IP rating
(Note 2)
Description
For  encoder 1 10m or shorter (Direct connection type) Encoder cable
Lead out in direction of motor shaft
MR-J3ENCBL M-A1-H
=cable length: 2, 5, 10m (Note 1, 4)
IP65 MR-JN Cáp Encoder-Bộ điều khiển Mitsubishi Servo Driver Amplifier
MR-J3ENCBL5M-A1-H IP65
MR-J3ENCBL5M-A1-H IP65
MR-J3ENCBL10M-A1-H IP65
MR-J3ENCBL M-A1-L
=cable length: 2, 5, 10m (Note 1)
IP65
MR-J3ENCBL2M-A1-L IP65
MR-J3ENCBL5M-A1-L IP65
MR-J3ENCBL10M-A1-L IP65
2 Encoder cable
Lead out in opposite direction of motor shaft
MR-J3ENCBL M-A2-H
=cable length: 2, 5, 10m (Note 1, 4)
IP65
MR-J3ENCBL2M-A2-H IP65
MR-J3ENCBL5M-A2-H IP65
MR-J3ENCBL10M-A2-H IP65
MR-J3ENCBL M-A2-L
=cable length: 2, 5, 10m (Note 1)
IP65
MR-J3ENCBL2M-A2-L IP65
MR-J3ENCBL5M-A2-L IP65
MR-J3ENCBL10M-A2-L IP65
3 Exceeding
10m
(Relay type)
Motor-side encoder cable Lead out in direction of motor shaft MR-J3JCBL03M-A1-L Cable length: 0.3m (Note 1) IP20 MR-JN Cáp Encoder-Bộ điều khiển Mitsubishi Servo Driver Amplifier
4 Motor-side encoder cable Lead out in opposite direction of motor shaft MR-J3JCBL03M-A2-L Cable length: 0.3m (Note 1) IP20
5 Amplifier-side encoder cable MR-EKCBL  M-H
=cable length: 20,
30,40, 50m (Note 1, 4)
IP20 MR-JN Cáp Encoder-Bộ điều khiển Mitsubishi Servo Driver Amplifier
MR-EKCBL20M-H IP20
MR-EKCBL30M-H IP20
MR-EKCBL40M-H IP20
MR-EKCBL50M-H IP20
MR-EKCBL   M-L
=cable length: 20, 30m (Note 1)
IP20
MR-EKCBL20M-L IP20
MR-EKCBL30M-L IP20
6 Junction connector set MR-ECNM IP20 MR-JN Cáp Encoder-Bộ điều khiển Mitsubishi Servo Driver Amplifier
7 Exceeding
10m
(Relay type)
Motor-side encoder cable Lead out in direction of motor shaft MR-J3JSCBL03M-A1-L Cable length: 0.3m (Note 1) IP65 (Note 3) MR-JN Cáp Encoder-Bộ điều khiển Mitsubishi Servo Driver Amplifier
8 Motor-side encoder cable Lead out in opposite direction of motor shaft MR-J3JSCBL03M-A2-L Cable length: 0.3m (Note 1) IP65 (Note 3)
9 Amplifier-side encoder cable MR-J3ENSCBL   M-H2, =cable length: 5, 10, 20, 30,
40, 50m (Note 1, 4)
IP67 MR-JN Cáp Encoder-Bộ điều khiển Mitsubishi Servo Driver Amplifier
MR-J3ENSCBL5M-H2 IP67
MR-J3ENSCBL10M-H2 IP67
MR-J3ENSCBL20M-H2 IP67
MR-J3ENSCBL30M-H2 IP67
MR-J3ENSCBL40M-H2 IP67
MR-J3ENSCBL50M-H2 IP67
MR-J3ENSCBL   M-L
=cable length: 2, 5,
10, 20, 30m (Note 1)
IP67
MR-J3ENSCBL2M-L IP67
MR-J3ENSCBL5M-L IP67
MR-J3ENSCBL10M-L IP67
MR-J3ENSCBL20M-L IP67
MR-J3ENSCBL30M-L IP67
10 Junction connector set MR-J3SCNS IP67 MR-JN Cáp Encoder-Bộ điều khiển Mitsubishi Servo Driver Amplifier

 

MR-JN Cáp Encoder-Bộ điều khiển Mitsubishi Servo Driver Amplifier

 

MR-JN Cáp Encoder-Bộ điều khiển Mitsubishi Servo Driver Amplifier

 

MR-JN Cáp Encoder-Bộ điều khiển Mitsubishi Servo Driver Amplifier


Tin Mới

Sản Phẩm Nổi Bật